TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
28 hồ sơ

Đang xử lý
1 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
96.43 (%)