TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 07 / 2021
Đã nhận 85 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn97.65 %
Đã xử lý 85 hồ sơ
Đúng hạn 83 (97.65 %)
Trễ hạn 2 (2.35 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)